สูติกรรม โรงพยาบาลเลิดสิน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูบบุหรี่ ในการมารับบริการฝากครรภ์ โรงพยาบาลเลิดสิน

Posted on: กันยายน 13, 2011

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้สูบบุหรี่  ในการมารับบริการฝากครรภ์  

  โรงพยาบาลเลิดสิน

กลุ่มตัวอย่าง คือหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการฝากครรภ์ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 – 30 ธันวาคม 2553   จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่               แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล    แบบประเมินพฤติกรรมการช่วยเลิกสูบบุหรี่ และแบบประเมินการรับรู้ประโยชน์ในการช่วยเลิกบุหรี่ การรับรู้อุปสรรคในการช่วยเลิกบุหรี่ การรับรู้ความสามารถในการช่วยเลิกบุหรี่ และความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมตามกรอบแนวคิดพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.879,0.792,0.796, 0.721และ 0.862 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่ การรับรู้อุปสรรคในการช่วยเลิกบุหรี่ การรับรู้ความสามารถในการช่วยเลิกบุหรี่  และความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่อยู่ในระดับปานกลาง (x  =  2.61, 2.88, 2.91, 2.99 ,S.D. =  0.63, 0.49, 0.46, 0.53) ส่วนการรับรู้ประโยชน์ในการช่วยเลิกบุหรี่อยู่ในระดับสูง (x = 3.57 , S.D. =  0.42) การรับรู้ความสามารถและความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญ         ทางสถิติ(r = 0.342, 0.519 , P-value <0.01)     โดยมีตัวแปรด้านความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ สามารถทำนายพฤติกรรม การช่วยเลิกบุหรี่ของหญิงตั้งครรภ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ              (b = 0.454,P-value < 0.001)

            จากผลการวิจัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการช่วยเลิกบุหรี่ โดยการจัดทำรูปแบบการช่วยให้เลิกบุหรี่อย่างเป็นระบบ จัดโปรแกรมให้ความรู้ในเรื่องพิษภัยของบุหรี่ แนะนำเทคนิควิธีการเลิกสูบบุหรี่ รวมทั้งคอยกระตุ้นเตือน เป็นกำลังใจ เพื่อให้พฤติกรรมการช่วยเลิกบุหรี่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

กันยายน 2011
พฤ อา
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

หมวดหมู่

คลังเก็บ

Blog Stats

  • 21,630 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2 other followers

จำนวนการคลิกสุงสุด

  • ไม่มี
%d bloggers like this: